Lidmaatschap & Privacy beleid

Het Hoogste Woord is een vereniging waar iedereen lid van kan worden. De vereniging is in 1995 opgericht door studenten, maar bestaat nu voornamelijk uit afgestudeerden en werkenden. Het merendeel van de leden is tussen de 30 en 50 jaar, maar jonger en ouder zijn ook vertegenwoordigd. Iedereen die het leuk en leerzaam vindt om te debatteren kan lid worden! Debatvereniging "Het Hoogste Woord" kent geen toelatingseisen.

Als je lid wordt bedraagt de contributie € 50,- per jaar,  voor dit bedrag ben je vanaf betaling (en na acceptatie door het bestuur) een jaar lid van de vereniging. Studenten betalen € 25,- per jaar. Als geïnteresseerde kun je twee keer kostenloos mee-debatteren, hierna kun je al dan niet lid worden.

Een seizoen bij Het Hoogste Woord loopt van september tot en met augustus van het volgende jaar. Onze leden ontvangen in september een verzoek per e-mail om de contributie over te maken.

Maak uw contributie over op;

ING bankrekeningnummer NL70 INGB 0007 4605 82 t.n.v. Debatingclub Het Hoogste Woord te De Lier.

 Privacy beleid debatingclub Het Hoogste Woord


Laatst herzien in februari 2019


Dit Privacy Beleid beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door debatingclub Het Hoogste Woord (in het vervolg HHW), en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.


Toelichting op het HHW Privacy beleid en wat dat voor u betekent

HHW respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar leden en geïnteresseerden. Met de persoonsgegevens die we in het kader van onze debatactiviteiten bewaren en gebruiken, zal zeer zorgvuldig worden omgegaan. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
HHW verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van debatactiviteiten, en om leden en geïnteresseerden hiervan op de hoogte te houden. Normaal gesproken doen we dit per e-mail, maar in specifieke gevallen gebeurt dit telefonisch.


Daarnaast worden de betaalverzoeken voor de jaarlijkse contributie persoonlijk per mail aan betrokkenen toegezonden. HHW verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Uitsluitend de bestuursleden van HHW en de kascommissie kunnen de persoonsgegevens welke HHW bewaard, inzien.


Persoonsgegevens binnen HHW

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen of die we met u in verband kunnen brengen. Binnen HHW worden persoonsgegevens ontvangen via de volgende kanalen:


  1. Via mails van geïnteresseerden aan het op de website aangegeven contact mailadres aan de secretaris van HHW;
  2. Geïnteresseerden welke een debatactiviteit bezoeken en aangegeven geïnteresseerd te zijn om op de hoogte gehouden te worden en om die reden hun contact gegevens doorgeven.


HHW verwerkt uw persoonsgegevens op basis van:

  • Uw toestemming zoals verkregen na mailcontact;

  • Bij leden ter uitvoering van de overeenkomst;

  • Wettelijke verplichting. Als vereniging hebben we de wettelijke plicht om een ledenadministratie bij te houden.

    In het geval van HHW worden van leden en geïnteresseerden uitsluitend de volgende gegevens bewaard:

  • Naam
  • E-Mail adres
  • Telefoonnummer


Bewaartermijnen
Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens die we van leden bewaren na uiterlijk 2 jaar uit ons bestand verwijderd. Tenzij de betrokkene toestemming heeft gegeven om hem of haar ook na afloop van het lidmaatschap over onze activiteiten te blijven informeren. In dat geval heeft het desbetreffende ex-lid dezelfde status als een geïnteresseerde. Persoonsgegevens waarvoor geldt dat we hier toestemming voor verkregen hebben, blijven in principe bewaard zolang deze toestemming geldig is. Uw toestemming kan echter te allen tijde door u worden ingetrokken. In dat geval zullen uw gegevens binnen een maand uit ons bestand verwijderd worden.

Rechten van leden en geïnteresseerden

Als u persoonsgegevens aan HHW beschikbaar heeft gesteld dan heeft u het recht tot inzage tot die persoonsgegevens om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren. U kunt ook een verzoek tot wijziging of het verwijderen van informatie indienen. Een verzoek hiertoe kunt u richten aan HHW via het emailadres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


HHW zal u, binnen een maand na ontvangst van uw verzoek tot het uitoefenen van een van uw rechten, informeren over de uitvoering van uw verzoek.


Wijzigingen Privacy beleid
HHW kan dit privacy beleid van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in ons Online Privacy Statement dan zullen wij de datum achter “Laatst herzien…” aan de bovenkant van deze pagina, aanpassen. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Beleid geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information